INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

1. BAKGRUND

Åre 2019 AB (”Åre 2019”, ”vi” eller ”oss”) samlar in och lagrar information som du lämnar till oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket innefattar samtliga åtgärder där Personuppgifter berörs, inklusive (utan begränsning), insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på Personuppgift kan vara namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

 

2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

2.1 Nyhetsbrev och pressmeddelanden

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden som du har registrerat dig för. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Namn

Behandlingen sker med stöd i att vi, för att kunna fullgöra det avtal* vi ingår med dig när du registrerar dig för att motta nyhetsbrev från Åre 2019, behöver ha tillgång till din e-postadress och i vissa fall ditt namn. Dina Personuppgifter kommer att behandlas så länge som du väljer att prenumerera på nyhetsbrev från Åre 2019.
* i detta fall: avtal mellan den registrerade och Åre 2019 som fullgörs när Åre 2019 levererar nyhetsbrev till den registrerade.

2.2 Volontärarbete

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera din ansökan om att arbeta som volontär hos Åre 2019. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Uppgifter i CV och personligt brev
 • Identifikationsnummer (personnummer eller ID-nummer)
 • Födelseland
 • Körkortsinnehav

Behandlingen sker med stöd i att vi behöver de personuppgifter som du lämnar i samband med att du ansöker till volontärarbete för att kunna ingå avtal om volontärsarbete med dig. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under tiden för behandlingen av din ansökan och för en tid om tjugo-sex (26) månader därefter.

2.3 Uthyrning av boende

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera din registrering av boende för uthyrning under alpina VM 2019. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är.

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Typ av boende
 • Adress
 • Information om bostaden
 • Pris på bostad för uthyrning under aktuell period
 • Övriga notiser
 • Bilder på bostaden

Behandlingen sker med stöd i att de personuppgifter du registrerar för att göra din bostad tillgänglig för uthyrning är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet* mellan dig och Åre 2019. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under tiden för administrationen av din bostadsregistrering och under en tid om tio (10) år från det att alpina VM har avslutats.
* I avtalet ingår att Åre 2019 upprättar kontakt mellan den registrerade och potentiella hyresgäster under den avtalade perioden.

2.4 Administration av ansökan om ackreditering

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera din ansökan om ackreditering för att få vistas på områden som är stängda för publik under alpina VM 2019. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Identifikationsnummer (personnummer, ID-nummer, presskort)

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna följa de regler och riktlinjer som gäller för ackreditering under FIS Alpine World Ski Championships. Dessa riktlinjer har tagits fram av Internationella Skidförbundet FIS. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under den tid som är nödvändig för att kunna fullgöra de krav som uppställs av Internationella Skidförbundet FIS men inte längre än till den 30 juni 2019.

2.5 Hantera ditt biljettköp

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera ditt biljettköp när du köper biljetter till alpina VM 2019, bland annat för att genomföra köpet och leverera biljetterna. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Typ av biljett
 • Pris
 • Kontokortsinformation

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som uppstår när du köper biljetter från Åre 2019, som att till exempel boka en plats och leverera dina biljetter. Dina Personuppgifter kommer att behandlas i trettio-sex (36) månader från att du har köpt din biljett.

2.6 Besöksadministration

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera besökares särskilda och på förhand angivna behov, till exempel VIP-gäster eller besökare med funktionsnedsättning. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Typ av besökare
 • Funktionsnedsättning eller andra särskilda på förhand angivna behov
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna säkerställa att varje besökare får sina särskilda behov eller önskemål hanterade. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under den tid som alpina VM 2019 pågår. För det fall känsliga personuppgifter behandlas, till exempel uppgift om funktionsnedsättning eller allergi, kommer dina Personuppgifter att behandlas med stöd av ditt samtycke.

2.7 Tillgång till uppgifter om följare på sociala medier

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna följa upp vilka personer som följer oss på sociala medier. Vi kommer inte behandla uppgifterna för något annat ändamål än att se över till exempel hur många personer som följer oss på sociala medier och i vilket område dessa personer registrerat att de bor på en given social medieplattform. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna följa upp aktiviteten på våra konton på sociala medier. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under den tid som våra konton på sociala medier är aktiva. Vi registrerar inte uppgifter som vi har tillgång till genom din profil på en given social medieplattform.  

2.8 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss, till exempel bokföringsplikt. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är.

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga Personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra respektive rättslig förpliktelse.

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Dina Personuppgifter kommer att behandlas så länge som krävs för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen. Avseende bokföringsplikten sparas dina personuppgifter i sju (7) år från utgången av det kalenderår då det aktuella räkenskapsåret avslutades.

 2.9 Kommunikation med kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med det företag hos vilket du är angiven som kontaktperson. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners och där du är kontaktperson. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under tiden för den pågående relationen med det företag där du är kontaktperson.

2.10 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga Personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Dina Personuppgifter kommer att behandlas i tio (10) år från att det rättsliga anspråket uppkommit.

 

3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter[1](både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på i Bilaga 1. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Åre 2019 har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

 

4.1 Rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter

4.1.1 Rätt till rättelse

Åre 2019 kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att begära rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

4.1.2 Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse av att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

4.1.3 Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

4.1.4 Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

4.1.5 Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.

4.1.6 Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format i syfte att överföra personuppgifterna till en annan part eller begära att vi överför personuppgifterna till annan part.

4.1.7 Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

4.2 Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten*.
*Notis:Datainspektionen byter under 2018 namn. Det har själva föreslagit dataskyddsmyndigheten som nytt namn.

5. Inbäddat material från externa webbsidor på are2019.com eller i Åre 2019 Event app

Delar av den här hemsidan kan inkluderar inbäddat material som videor, bilder, artiklar med mera. Inbäddat material från externa hemsidor beter sig på samma sätt som om besökaren hade besökt hemsidan som materialet kommer ifrån. Dessa hemsidor kan samla data från dig, använda cookies, bädda in tredjepartsspårning och bevaka hur du interagerar med det inbäddade materialet, vilket kan inkludera din interaktion med hemsidan om du är inloggad som användare.

6. KONTAKT

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Åre 2019 AB                                

Org. nr. 556973-4717
Box 27
837 23 Åre

Telefon: +46 73 040 12 90
E-post: info@are2019.com

Datainspektionen

Telefon:08-657 61 00
Mejl: datainspektionen@datainspektionen.se

 

 

BILAGA 1.

 

Mottagare av personuppgifter utanför EU/EES.

 

Mailchimp

www.mailchimp.com

Produkter: Email Marketing

Moderbolag: Rocket Science Group

Huvudkvarter: Ponce City Market, Atlanta, Georgia, USA